Image by GR Stocks

SJAKKREGLER

Startstillingen for et sjakkparti er alltid lik. Hver spiller setter opp følgende brikker som vist i bildet under:

1 konge, 1 dronning, 2 tårn, 2 springere, 2 løpere og 8 bønder. 

a       b      c      d      e       f       g      h

Design uten navn-21_edited.png
Chess_pdt45_edited.png
Chess_pdt45_edited.png
Chess_pdt45_edited.png
Chess_pdt45_edited.png
Chess_pdt45_edited.png
Chess_pdt45_edited.png
Chess_pdt45_edited.png
Chess_pdt45_edited.png
sort tårn_edited.png
sort springer_edited.png
SORT LØPER_edited.png
sort konge_edited.png
sort dronning_edited.png
SORT LØPER_edited.png
sort springer_edited.png
sort tårn_edited.png
BONDE_edited.png
TÅRN_edited.png
BONDE_edited.png
BONDE_edited.png
BONDE_edited.png
BONDE_edited.png
Chess_nlt45.jpg
LØPER_edited.png
DRONNING_edited.png
KONGE_edited.png
BONDE_edited.png
BONDE_edited.png
LØPER_edited.png
Chess_nlt45_edited.png
BONDE_edited.png
TÅRN_edited.png

8

7

6

5

4

3

2

SPILLETS GANG:
Spilleren som spiller med de hvite brikkene benevnes «hvit», mens spilleren som spiller med de svarte brikkene benevnes «svart» eller «sort». Det er alltid «hvit» som starter spillet, og man flytter alltid bare ett trekk om gangen før det blir motstanders tur. I offisielle turneringer er det som regel forhåndsbestemt hvem som starter med hvilken farge, enten ved at hele turneringen er satt opp på forhånd eller etter et gitt system som skal inndele motstanderne etter poengfangst og farge i tidligere runder.

KONGENS BEVEGELSE

8

7

6

5

4

3

2

Design uten navn-21_edited.png
KONGE_edited.png

a       b      c      d      e       f       g      h

DRONNINGENS BEVEGELSE

8

7

6

5

4

3

2

Design uten navn-21_edited.png
DRONNING_edited.png

a       b      c      d      e       f       g      h

KONGENS BEVEGLSE
Kongen kan bare flyttes ett felt av gangen - enten horisontalt, vertikalt eller diagonalt. Unntatt ved rokade, da flyttes kongen alltid to felter mot det tårnet den rokerer med.

DRONNINGENS BEVEGELSE
Dronningen kan flyttes til alle ledige felter i alle retninger, horisontalt, vertikalt og diagonalt.

TÅRNETS BEVEGELSE

8

7

6

5

4

3

2

Design uten navn-21_edited.png
TÅRN_edited.png

a       b      c      d      e       f       g      h

SPRINGERENS BEVEGELSE

8

7

6

5

4

3

2

Design uten navn-21_edited.png
Chess_nlt45_edited.png

a       b      c      d      e       f       g      h

TÅRNETS BEVEGELSE
Tårnet kan flyttes til alle ledige felter i horisontal og vertikal retning.

 

SPRINGERENS BEVEGELSE
Springeren kan flyttes alltid ett felt horisontalt eller vertikalt og ett felt diagonalt. Springeren vil alltid skifte farge på feltet den står på når den flyttes.

LØPERENS BEVEGELSE

8

7

6

5

4

3

2

Design uten navn-21_edited.png
LØPER_edited.png

a       b      c      d      e       f       g      h

BONDENS BEVEGELSE

8

7

6

5

4

3

2

Chess_nlt45_edited.png
Design uten navn-21_edited.png
BONDE_edited.png
BONDE_edited.png
Chess_nlt45_edited.png
Chess_nlt45_edited.png

a       b      c      d      e       f       g      h

LØPERENS BEVEGELSE

Løperen kan flyttes til alle ledige felter i både diagonale retninger.

 

BONDENS BEVEGELSE

Bonden kan bare flyttes ett felt fremover på brettet, utenom ved første trekk av hver bonde. Da kan den flyttes ett eller to felter fremover. Bonden kan bare slå ut motstanderens brikker ett felt diagonalt fremover. 

EN PASSANT

En passant er et spesielt bonde-trekk som kan gjøres dersom en av motstanderens bonde flyttes frem to skritt til et felt ved siden av en av dine bønder. Du kan da, i neste trekk, slå bonden som flyttet frem to felt, ved å flytte diagonalt frem til feltet som den første bonden passerte.

 

I forklaringen flytter svart en bonde fra c7 til c5, og blir stående ved siden av din bonde på b5. Du kan da svare med å slå en passant ved å spille din bonde fra b5 til c6 og fjerne den sorte bonden på c5.

BONDE FORVANDLING

En bonde som kommer helt over brettet til 8. rad for hvit eller 1. rad for sort skal forvandles til en offiser. Spilleren kan selv velge mellom tårn, springer, løper eller dronning. Hvilken brikke som velges er ikke avhengig av hvilke andre offiserer som er på brettet, dvs. at en kan velge dronning (det vanligste), selv om en har dronningen på brettet fra før.

EN PASSANT

8

7

6

5

4

3

2

Design uten navn-21_edited.png
Chess_pdt45_edited.png
BONDE_edited.png
BONDE_edited.png

a       b      c      d       a       b      c      d

ROKADE 
Dette er et spesialtrekk der både kongen og et tårn flyttes i samme trekk omgang. Dette gjøres for å få kongen raskt i sikkerhet. Ved rokade flyttes kongen to skritt mot et tårn. Deretter flyttes tårnet til motsatt side av kongen fra hvor den sto tidligere og til feltet ved siden av kongen.

For kort rokade med hvit konge
Kongen flyttes fra e1 til g1, mens tårnet flyttes fra h1 til f1.

 

For lang rokade med hvit konge

Kongen flyttes fra e1 til c1, mens tårnet flyttes fra a1 til d1. 

For kort rokade med sort konge

Kongen flyttes fra e8 til g8, mens tårnet flyttes fra h8 til f8.

 

For kort rokade med sort konge

Kongen flyttes fra e8 til c8, mens tårnet flyttes fra a8 til d8.

 

Ved rokade må verken kongen eller tårnet ha flyttet tidligere, og alle feltene mellom de to brikkene må være åpne.

Rokade er ikke tillatt dersom kongen eller tårnet man vil rokere med har flyttet tidligere i partiet, kongen står i sjakk (dvs. er angrepet av motstanderen), feltet kongen skal passere over er angrepet av motstanderen, eller feltet kongen flytter til er angrepet av motstanderen.

ROKADE

8

7

6

5

4

3

2

Design uten navn-21_edited.png
sort konge_edited.png
sort tårn_edited.png
sort konge_edited.png
sort tårn_edited.png
TÅRN_edited.png
KONGE_edited.png
KONGE_edited.png
TÅRN_edited.png

a       b      c      d      e       f       g      h

SJAKK

En spiller står i sjakk dersom vedkommendes konge er angrepet av motstanderens brikker uansett brikke/ brikker utenom kongen. Det ikke er lov å stå i eller flytte kongen inn i sjakk. Dette kan avverges ved enten å:

 • Gå ut av sjakken, og flytte kongen til et felt som ikke er angrepet av noen av motstanderens brikker.

 • Sette en brikke mellom kongen og brikken som angriper.

 • Slå ut den brikken som angriper kongen.

SJAKK MATT

En spiller står i sjakk matt dersom vedkommendes konge er angrepet av motstanderens brikker uansett brikke/ brikker utenom kongen, og uten kongen kan gå ut av sjakken eller en kan sette en brikke mellom eller en kan slå ut den angripende brikken. Den som står i sjakk matt har tapt spillet og partiet er over.

ULOVLIGE TREKK

En spiller skal utføre trekkene i henhold til de regler som gjelder. Gjør en spiller et ulovlig trekk må dette tas tilbake og et nytt lovlig trekk kan da utføres. I turneringer er det forskjellige sanksjonsmuligheter avhengig av hvilken type turnering det er. I vanlig sjakk med lang betenkningstid vil den som utfører det ulovlige trekket vanligvis få trekk i sin betenkningstid. I lynsjakk er partiet tapt om en utfører et ulovlig trekk. I lang-sjakk, hvis et ulovlig trekk utføres to ganger av samme person er partiet automatisk tapt for personen som gjorde de ulovlige trekkene.

ULOVLIG STILLING

Dette er en stilling som ikke kan oppnås ved normalt spill der alle trekk er utført i henhold til reglene for hvordan brikkene skal flyttes. Et eksempel på en ulovlig stilling er om en spiller har begge løperne på samme farge uten at dette er skjedd på grunn av bondeforvandling. Hvis det oppdages under partiet at en har oppnådd en ulovlig stilling skal partiet i hovedregel startes på nytt. Dette kan den enkelte arrangør ha forskjellige regler på. Hvis en spiller velter en eller flere brikker skal posisjonen settes opp igjen på denne spillerens tid. Hvis posisjonen ikke kan rekonstrueres skal spillet gjenopptas på det tidspunktet i partiet der siste kjente stilling oppsto.

 

OPPFØRSEL

En spiller har som hovedregel ikke lov til å benytte seg av noen som helst form for ekstern hjelp under et parti, dette gjelder andre personer, databaser, litteratur eller datamaskin. Avvik fra dette kan f.eks. være bevegelseshemmede, blinde eller andre med skader som gjør at utførelsen av trekk må utføres av en annen person. Kommunikasjon mellom disse skal være enveis - spiller til assistent. Sjakk er historisk sett et gentlemans-spill, og det er forventet at man hilser på motspiller før og etter et parti. Forstyrring av motspiller er ansett som unfair spill, og ved gjentagende forstyrrelser, f.eks. gjentatte remistilbud, kan turneringsleder gi spilleren advarsel eller i verste fall dømme denne til tap. Enkelte turneringer kan også ha kleskode.

UTFØRELSE

Et trekk skal utføres med bare en hånd, om man spiller med klokke skal man trykke på klokka med den hånden en utførte trekket med.

AVSLUTNING AV PARTIET
Et parti kan avsluttes med tre forskjellige resultater: seier til hvit, seier til svart eller remis (uavgjort).

Seier kan oppnås ved at:

 • motstander gir opp partiet.

 • man setter motstanderens konge sjakk matt.

 • motstander gjør noe ulovlig som gjør at dommeren griper inn og dømmer denne til tap.

 

Remis kan oppnås ved at:

 • man oppnår samme stilling på brettet tre ganger, den som er i trekket idet samme stilling oppkommer for tredje gang skal da påpeke dette og kreve remis, også kalt trekkgjentakelse,

 • spillerne avtaler dette,

 • det er for lite materiell igjen på brettet til at noen av spillerne kan sette motstander sjakk matt,

 • en av spillerne blir patt, d.v.s. at man ikke har igjen noen lovlige trekk samtidig med at kongen ikke er truet,

 • det er utført 50 trekk uten slag av brikke eller flytting av bonden, den såkalte 50-trekksregelen.

 

Tidligere eksisterte en regel vedrørende evig sjakk, der et parti er remis hvis en spiller kan sjakke motstander uten at denne kan unngå dette. I praktisk spill er dette en unødvendig regel da enten 50-trekksregelen etter hvert vil inntre, eller man får en trekkgjentakelse.